ETAP I

Uzdrowisko Lidzbark Warmiński

OPIS PROJEKTU

TYTUŁ PROJEKTU:  Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa

Wartość ogółem: 15 421 078,61 zł

Dofinansowanie: 10 856 780,00 zł

Zakres projektu pn. „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim”

Zakres projektu pn. „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim” przewiduje stworzenie publicznej infrastruktury uzdrowiskowej, która w szerszym zakresie wykorzysta walory środowiska naturalnego oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną zasobów dziedzictwa naturalnego regionu oraz Gminy Lidzbark Warmiński.
Teren inwestycji zlokalizowany jest między ulicami Żytnią i Leśną oraz na terenie Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński (dwie działki w obrębie Łabno). W ramach inwestycji aktualnie realizowanej przewidziano budowę urządzenia uzdrowiskowego –  tężni zewnętrznej z budynkiem technicznym, drogi dojazdowej, toalety wolnostojące, wiatę śmietnikową, ciągi pieszo jezdne z promenada – ścieżkami pieszymi oraz miejscami postojowymi oraz plac zabaw wraz z wiatami rekreacyjnymi. Ponadto teren inwestycji zostanie uzbrojony w sieci infrastruktury podziemnej: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej, teletechnicznej, wybudowany zostanie również parking.
Nadanie terenowi objętemu inwestycją (obszar między ul. Żytnią a Leśną) funkcji społeczno- leczniczej (infrastruktura uzdrowiskowa) połączy funkcjonalnie istniejącą już tego typu infrastrukturę usytuowaną wokół doliny Symsarny z Trasami Rowerowymi Polski Wschodniej oraz umożliwi komunikację pomiędzy obszarami wyznaczonymi do rewitalizacji na terenie Miasta. Dzięki temu powstanie atrakcyjny turystycznie fragment miasta stwarzający potencjał do tworzenia nowych usług leczniczych i  turystycznych. Powstanie możliwość zwiększenia ruchu turystycznego na terenie Lidzbarka Warmińskiego, co przełoży się również na poprawę sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu utworzone zostaną ogólnodostępne miejsca aktywnego spędzania czasu przez cały rok. Nastąpi budowa i oznakowanie infrastruktury uzdrowiskowej wraz z bezpieczną infrastrukturą towarzyszącą, które zapewnią bezpieczne przemieszczanie się kuracjuszy, turystów i mieszkańców Miasta Lidzbark Warmiński.

Miejsca odpoczynku oraz promenady czyli ścieżki do terenoterapii, wyposażone zostaną w: kosze na śmieci, miejsca do siedzenia – ławki, elementy małej architektury, oświetlenie energooszczędne, monitoring urządzeń i obszaru.
Infrastruktura, która powstanie w ramach niniejszej inwestycji, skomunikuje ze sobą poszczególne obszary miasta (np. Termy Warmińskie, dolinę Symsarny), a szerzej połączy trasę rowerową Green Velo z infrastrukturą turystyczną Miasta Lidzbark Warmiński. Wykonanie przystanku autobusowego  umożliwi w niedalekiej przyszłości uruchomienie połączenia energooszczędnej komunikacji miejskiej zapewniając dogodny dostęp do uzdrowiska mieszkańcom Lidzbarka Warmińskiego.

W celu monitoringu jakości powietrza atmosferycznego zamontowana zostanie stacja monitoringu powietrza.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych w ramach I etapu : listopad 2020r.

mapka1

W związku z realizacją projektu wykonane zostaną następujące prace:

 • Promenady jako ścieżki pieszo – rowerowe, droga dojazdowa  wraz z parkingiem
 • Wjazd od strony północnej – ul. Leśna
 • Wjazd od strony zachodniej – „Droga 1” – z ulicy Żytniej
 • Tężnia zewnętrzna  wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Budynek wolnostojący toalet ogólnodostępnych
 • Wiata rekreacyjna
 • Plac zabaw
 • Urządzenia i wyposażenie parkowego wraz z urządzeniem zieleni wysokiej i niskiej.
 • Uzbrojenie terenu:
  • sieć oraz przyłącza wodociągowe
  • sieć oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej
  • sieć oraz przyłącza kanalizacji deszczowej
  • sieć zewnętrzna i instalacja solankowa
  • sieć wodociągowa – solankowa
  • przyłącze energetyczne 0,4kV
  • przyłącze teletechniczne
  • sieć oświetlenia zewnętrznego,
  • sieć monitoringu zewnętrznego wraz z rozbudową serwerowni
  • wewnętrzne linie zasilające obiekty terenowe
  • stacje zasilające.

Kolejny etap inwestycji zaplanowany na lata 2021-2022 zakłada m.in. budowę budynku „Pawilonu zdrowa” z przeszkleniami, oraz rewitalizację zbiornika naturalnego tzw „Żabiego Stawu” wraz z wykonaniem drewnianego obejścia wokół zbiornika, wykonanie dwóch promenad i dróg dojazdowych wzdłuż nich a także kontynuację uzbrojenia terenu.
Dzięki przeprowadzonym pracom powstaną tereny inwestycyjne z przeznaczeniem pod zabudowę usługowa, lecznictwa uzdrowiskowego i ochrony zdrowia, oraz zabudowę sanatoryjną i turystyczną o łącznej powierzchni wynoszącej ok 10,24 ha.


mapka
Za realizację inwestycji odpowiedzialny jest Urząd Miasta poprzez zespół projektowy składający się z pracowników referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Urząd Miejski Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
adres tymczasowy Plac Młyński 6, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel: 89 767 85 21, 767 85 18